• نرم افزار سازماندهی صنوف

  شرکت هدی رایانه زاگرس بعنوان اولین شرکت دانش بنیان در زمینه ITدر استان لرستان به مدت 5 سال به بررسی
 • نرم افزار سازماندهی صنوف

  شرکت هدی رایانه زاگرس بعنوان اولین شرکت دانش بنیان در زمینه ITدر استان لرستان به مدت 5 سال به بررسی
 • نرم افزار سازماندهی صنوف

  شرکت هدی رایانه زاگرس بعنوان اولین شرکت دانش بنیان در زمینه ITدر استان لرستان به مدت 5 سال به بررسی
 • نرم افزار سازماندهی صنوف

  شرکت هدی رایانه زاگرس بعنوان اولین شرکت دانش بنیان در زمینه ITدر استان لرستان به مدت 5 سال به بررسی
 • نرم افزار سازماندهی صنوف

  شرکت هدی رایانه زاگرس بعنوان اولین شرکت دانش بنیان در زمینه ITدر استان لرستان به مدت 5 سال به بررسی
 • پارک علم و فناوری استان لرستان
 • آموزش و پرورش لرستان
 • دانشگاه پیام نور تهران
 • سازمان فنی و حرفه ای بروجرد
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه پیام نور لرستان